Sözel Bildiri Oturumları

C SALONU

Sözel Bildiri Oturumu 1

06 Mayıs 2022, Cuma
15:00 - 16:35
Oturum Başkanı: Melih Kaptanoğlu
15:00 - 15:05 SB1 Kan Basıncı İndeksi, Anterior Miyokard Enfarktüsünde Sağ Ventrikül Disfonksiyonunu Öngörür
Ferhat Eyyüpkoca, Ajar Koçak
15:05 - 15:10 SB2 Ventriküler Taşikardinin Reversible Nadir Bir Nedeni: Atrial Septal Defekt
Zehra Erkal, Nermin Bayar
15:10 - 15:15 SB3 Abdominal Aort Anevrizmasında Görülen Miyokard İnfarktüsü ile Karışan EKG Değişikliği
Özge Copkıran
15:15 - 15:20 SB4 Sistemik İmmun İnflamatuar İndex İle Koroner Yavaş Akım Arasındaki İlişki
Tuncay Güzel
15:20 - 15:25 SB6 Tanı Koymak Şüphe ile Başlar
Zeynep Kumral, Ahmet Anıl Başkurt, Mesut Özkahya, Önercan Çakmak, Rashadat Ismayılzada
15:25 - 15:30 SB7 Non Dipper Hipertasiyon ve Kardiyak Elektrofizyolojik Denge İndeksi İlişkisi
Umut Uyan
15:30 - 15:35 SB10 Bir Klişe; Hastalık Yoktur, Hasta Vardır
Ahmet Anıl Başkurt, Zeynep Kumral, Önercan Çakmak, Zeynep Kezban Bütün, Mesut Özkahya, Rashadat Ismayılzada, Nezihi Barış
15:35 - 15:40 SB11 Miyotonik Distrofi Tanılı Hastalarda Kardiyak Elektrofizyolojik Denge Endeksi
Önder Bilge, Ferhat Işık, Abdurrahman Akyüz
15:40 - 15:45 SB13 Acil Servise Arest ile Gelen Bir Aort Koarktasyonu Olgusu: Dev İntrakraniyal Anevrizma Rüptürü
Yasin Özen
15:45 - 15:50 SB14 Non-Dipper Hipertansif Hastalarda, Dipper Hipertansif Hastalara Oranla Bozulmuş Ventriküler-Arterial Eşleşme
Betül Banu Karasu
15:50 - 15:55 SB15 St Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Mitral Anuler Plan Sistolik Fonksiyonu (Mapse) ve Syntax Skoru Arası İlişkinin Değerlendirilmesi
Mehmet Aytürk, Ravza Betül Akbaş
15:55 - 16:00 SB16 Dirençli Hipertansiyonda Santral Etkili Antihipertansif Kullanımı
Hüseyin Tezcan, Zafer Büyükterzi
16:00 - 16:05 SB17 Pre Eklampsi ile Prognostik Nutrısyonel İndex Arasındaki İlişki
Ece Hastaş Usta, Nadir Emlek
16:05 - 16:10 SB18 Lipid Profillerinin Ciddi Preeklampsi Üzerine Etkisi
Kemal Göçer, Güven Arslan
16:10 - 16:15 SB19 Amlodipin Kullanan Hastalarda Gingival Hipertrofi Prevelansı
Çayan Çakır
16:15 - 16:35 Tartışma
C SALONU

Sözel Bildiri Oturumu 2

08 Mayıs 2022, Pazar
09:00 - 11:00
Oturum Başkanı: Remzi Önder
09:00 - 09:05 SB20 Covid-19 Enfeksiyonuna Sekonder Akut İnferior Miyokard Enfarktüsü Vakası
Oğuz Kaan Kaya
09:05 - 09:10 SB21 Miyokard Enfarktüsü Sonrası Periferik Arterlerde Hız Değişimi
Şahbender Koç, Cihan kutluca, Ali Coner
09:10 - 09:15 SB22 Miyokard Enfarktüsüne Neden Olan Trombofili Kökenli Yaygın İntrakoroner Trombüs
Yusuf Demir, Ferhat Yurdam
09:15 - 09:20 SB23 Ölen ve Ölmeyen COVID-19 Hastalarında Serum Lipidlerinin Karşılaştırılması: Literatürün Metaanalizi
Faysal Şaylık, Tufan Çınar, Murat Selçuk, Tayyar Akbulut
09:20 - 09:25 SB24 Direkt Oral Antikoagülanların Uygunsuz Doz ve Yanlış Kullanım Sıklığı
Ferhat Özyurtlu
09:25 - 09:30 SB25 Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Sonrası Atriyal Fibrilasyon Gelişimi ile Frontal QRS-T Açısı Arasındaki İlişki
Berat Uğuz
09:30 - 09:35 SB26 Üçüncü Sternotomide İzole Redo-Triküspid Değişimi
Muhammed Rıdvan Ersoysal, Adnan Yalçınkaya, Ali Ümit Yener, Nermin Bayar
09:35 - 09:40 SB27 Sağlıklı Orta Yaşlı Popülasyonda İdrarda Albümin/Kreatinin Oranı ile Acc/Aha Kardiyovasküler Risk Skoru İlişkisi
Ali Çoner, Ali Gökhan Özyıldız
09:40 - 09:45 SB28 Sistemik İmmün-İnflamasyon İndeksinin (SII) Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliğinde 1-Yıllık Sonlanımları Öngörmedeki Değeri
Sencer Çamcı, Emre Yılmaz
09:45 - 09:50 SB29 Düşük Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Hastalarında Sistemik İnflamatuar Kombine Kan İndekslerinin Prognostik Değeri
Emre Yılmaz, Sencer Çamcı
09:50 - 09:55 SB30 Acil Serviste İnsidental Olarak Tespit Edilen Dev Sol Ventriküler Psödoanevrizma
Cengiz Şabanoğlu
09:55 - 10:00 SB31 Akut Koroner Sendrom Nedeniyle Korumasız Ana Koroner Darlıklara İlaç Kaplı Stent Uygunlanan Hastaların 6 Aylık Takip Sonuçları
İbrahim Halil İnanç
10:00 - 10:05 SB32 Ambulatuar mı Ev mi? Hipertansiyon mu Değil mi?
Onur Aslan
10:05 - 10:10 SB34 Yeni Tanı Koroner Arter Hastalarında Serum D Vitamini Seviyesi ile Koroner Kalsiyum Skoru ve Üç Yıllık Klinik Sonuçlar Arasındaki İlişki
Yasin Yüksel, Cennet Yıldız
10:10 - 10:15 SB35 Lenfomayi Taklit Eden Sekonder Hemokromatozise Bağlı Kalp Yetmezliği
Gülçin Çelebi, Harun Akar, Muammer Sarıkaya, Hale Bülbül
10:15 - 10:20 SB36 Sirkümfleks Arter Anomalisi Olan Akut Posterior Miyokard Enfarktüslü Olgunun Başarılı Reperfüzyonu
Abdullah Kadir Dolu, Filiz Akyıldız Akçay
10:20 - 10:25 SB37 Covid-19 Enfeksiyonu Nedeni ile Yoğun Bakımda Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Radyolojik Kardiyovasküler Belirteçlerin Yoğun Bakımda Kalma Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisi
Fuat Polat, Mehmet Doğru, İsmail Ateş
10:25 - 10:30 SB38 Covid 19 M Rna Aşısı Sonrası Oluşan Myokarditin Mr Görüntüleme Bulguları
Erkan Şahin
10:30 - 10:35 SB12 Dirençli Hipertansiyon Tanılı Hemodiyaliz Hastalarında Renal Anjiografinin Önemi
Tolga Çakmak
10:35 - 10:40 SB5 Tip 2 Diyabetus Mellitusu Olan Hastalarda Sol Ventrikül Diyastolik Disfonksiyon ile HbA1c Arasındaki İlişki
Mehmet Kış
10:40 - 11:00 Tartışma